Način izrade i prednosti

Montažne kuće su kuće budućnosti, no problem je što ljudi najčešće imaju krive pretpostavke o njima. One su trajne, kvalitetne, jeftine, te niskoenergetske i ekološki prihvatljive. Uz sve to rok izgradnje je kratak i nema neplaniranih troškova. Izgradnja montažne kuće daje vlasniku veliku pouzdanost planiranja.

Vreme izgradnje montažne kuće je vrlo kratka: Od sklapanja ugovora o izgradnji, pa do useljenja po pravilu prođe 2 meseca. Kada se dođe na gradilište izrada kostura kuće obično je završen u jednom danu, uključujući i zatvoreni krov. Vreme sušenja nije potrebno kao kod uobičajnih gradnji. Brzo vreme gradnje štedi vaš novac.

NAČIN IZRADE I MATERIJALI

GRAĐEVINSKI RADOVI

Nakobn obeležavanja objekta na zadatoj lokaciji, vrši se čišćenje terena i iskop humusa u sloju d=15cm, posle čega se kopaju kanali za.temeljne trake. Temeljne trake se fundiraju na dubini od 80cm od kote terena,rade se od nabijenog betona MB15 debljine 35cm, ispod kojih se predhodno postavlja tampon nabijenog šljunka d=10cm. Sokleni zidovi se rade preko temeljnih traka od nabijenog betona MB20 u dvostranoj oplati i završavaju se arnirano-betonskim serklažima. Debljina zidova je 25cm, a visina 45 cm od kote trotoara.Između soklenih zidova  vrši se nasipanje i nabijanje zemlje u slojevima do potrebne zbijenosti ivisine. Preko nabijene zemlje između soklenih zidova  postavlja se tampon šljunkad=10cm, koji služi kao podloga podnoj betonskoj ploči. Betonska ploča se radi od nabijenog betona MB 20,d=10cm. Preko  soklenih zidova i podnih ploča radi se hidroizolacija od  kondora u dve faze. U prvoj fazi (pre montaže objekta) radi se hidroizolacija u trakama širine 50cm, a u drugoj fazi ( posle montaže objekta ) na preostalu površinu.

ZIDNI ELEMENTI I KONSTRUKCIJE

Zidni elementi se rade u radionici prema projektu i isporučuju na gradilište.

Elementi se rade u modularnim dimenzijama 120x26o cm i 6ox26o cm, a mogu biti spoljni ili unutrašnji, puni ili sa ugrađenim prozorima i vratima u zavisnosti od mesta u sklopu objekta. Konstrukcija elementa spoljnih je drveni ram d=100 mm a unutrašnjih 80mm koji se obostrano oblažu OSB pločom d=1o mm. Između obloga, u drveni ram se kod spoljnih elemenata postavlja presovana mineralna vuna d=100 mm i PVC folija a kod unutrašnjih presovana mineralna vuna d=80 mm. Posle montaže objekta, vrši se oblaganje fasadnih zidova “Izoterm” oblogom d=100mm, a unutrašnji zidovi se oblažu gips-karton pločama d=12,5 mm.Elementi za sanitarne prostorije i delove kuhinje se oblažu vodootpornim gips-karton pločama d=12,5 mm. Uz finalne unutrašnje obloge isporučuje se ispunjač i traka za obradu spojeva.

Vezivanje obloga se vrši odgovarajućim klanficama ili ekserima. Montaža elemenata i spajanje u jednu celinu se vrši pomoću drvenih temeljača, venčanica i lajsni koje se ubacuju u prethodno urađene žljebove. Temeljače se prethodno premazuju bitulitom i ankerišu za soklene zidove. Prilikom izrade elemenata se vrši ugrađivanje plastičnih gibljivih creva i za razvodne elektroinstalacije.

STOLARIJA

Spoljna stolarija se radi od PVC  šestokomorna sa odgovarajućim okovom,. Izbor i dimenzionisanje otvora je izvršen prema zahtevima prostorije u sklopu kojih se ugrađuje,u svemu prema projektu.

Prozori i vrata se ugrađuju u zidne elemente  na gradilištu posle montaže ,odnosno, pokrivanja

Unutrašnja jednokrilna vrata su duplošperovana, puna ili zstakljena.

Ulazna vrata su obezbeđena sigurnosnom bravom – sa uloškom, a ostala vrata običnim bravama.

KROVNA KONSTRUKCIJA

Krovna konstrukcija se radi od rešetkastih krovnih nosača nagiba 250 . Krovni nosači se rade od prosušene čamove građe I/II klase, u svemu prema statičkom proračunu. Montaža nosača se vrši preko zidne konstrukcije na modularnom rastojanju i ankerišu pomoću odgovarajućih metalnih profila. Krovni nosači se međusobno povezuju daščanom oplatom d=24 mm u krovnim ravnima, plafonskim letvama u prafonskim ravnima i vertikalnim spregovima, tako da se postiže prostorna stabilnost krova i objekta. Preko daščane oplate vrši se postavljanje ter papira, podužnih i poprečnih letvi 24/48 mm tako da se dobija provetravanje ispod krovnog pokrivača. Pokrivanje krova se vrši falcovanim crepomj. Kalkanski delovi krova se oblažu OSB d=1o mm i “Izoterm” oblogom d=100 mm. Venci krova se opšivaju čamovom rendisanom daskom d=2o mm a strehe  aluminijumskom –lamperijom  preko letvi 4o/48 mm.

PLAFONSKA KONSTRUKCIJA

Plafonska konstrukcija se sastoji od roštilja, izolacije, parne brane i plafonske obloge. Ispod donjih pojaseva krovnih vezača postavlja se roštilj od letvi preseka 48/4o mm, preko koga se sa donje strane postavlja parna brana od PVC folije i plafonska obloga od gips-karton ploča d=12,5 mm.

Preko roštilja i plafonske obloge između pojaseva krovnih vezača postavlja se toplotna izolacija od presovane mineralne vune d=150 mm. Roštilj i plafonska obloga se vezuju odgovarajućim ekserima. Uz plafonsku oblogu isporučuje se ispunjač i trake za obradu spojeva.

OSTALI ELEMENTI

Svi stubovi, podvlake i ograde se rade od kvalitetne, rendisane  čamove građe u svemu prema projektu.

ZANATSKI RADOVI

Zastakljivanje prozora sa niskoemisionim staklom d=4+16+4 mm.

UNUTRAŠNJA OBRADA

Plafoni se boje belom poludisperzivnom bojom sa prethodnom obradom spojeva gips-kartonskih ploča sa ispunjačem, bandaž trakom i glet masom. Obrada unutrašnjih zidova se vrši poludisperzivnim bojama sa obavljanjem potrebnih predradnji, kao kod plafona. Obrada plafona i unutrašnjih zidova podruma vrši se poludisperzivnim bojom sa obavljanjem potrebnih predradnji. Sva stolarija se boji sadolinom. Obrada svih unutrašnjih površina se obavlja u dva premaza. Izbor tonova za obradu svih površina vrši nadzorni organ ili projaktant pre otpreme potrebnih materijala na gradilište. Zidovi kupatila oblažu se keramičkim pločicama domaće proizvodnje do plafona a u kuhinji do visine 160cm od kote  poda.

SPOLJNA OBRADA

Obrada spoljnih površina od izoterma vrši se plastičnim zaribanim malterom. a spoljna drvenarija se boji  sadolinom. Sokleni zidovi se boje fasadnom bojom.

INSTALATERSKI RADOVI

Projektom su predviđene instalacije vodovoda i kanalizacije i elektroinstalacije koje su obrađene u posebnim delovima glavnog projekta.